ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CARETOMATCH-KANDIDATEN IN ZWITSERLAND

1 Onze service

CareToMatch GmbH (hierna te noemen CareToMatch) brengt als uitzendbureau u als werkzoekende werknemer (hierna te noemen kandidaat) in contact met potentiële werkgevers met vacatures.

2 Ons plaatsingsmodel

CareToMatch werkt op basis van contingentie. Een commissie wordt alleen opgebouwd als er een arbeidsverhouding ontstaat als gevolg van onze plaatsingsactiviteiten. De commissie is verschuldigd door de werkgever. Onze diensten zijn gratis voor u als kandidaat.

3. uw sollicitatiedocumenten / gegevensbescherming

Uw sollicitatiedocumenten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van de stage.

CareToMatch is bevoegd om alle persoonsgegevens die u in verband met uw sollicitatie verstrekt, te verwerken, dat wil zeggen met name op te slaan en te gebruiken.

CareToMatch kan ook persoonsgegevens verzamelen uit openbaar toegankelijke bronnen, bijvoorbeeld uit het schuldenregister, het handelsregister, andere registers, websites of de media, maar ook van andere bedrijven, bijvoorbeeld kredietinformatiebureaus en – met uw toestemming – voormalige werkgevers.

Als u in verband met uw sollicitatie “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” hebt verstrekt overeenkomstig artikel 9 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (bijvoorbeeld een foto waaruit de etnische afkomst blijkt, informatie over de status van zwaar gehandicapte, enz.

CareToMatch is bevoegd om uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen in Zwitserland en in het buitenland te delen en door groepsmaatschappijen in Zwitserland en in het buitenland te laten verwerken. Daarnaast mag CareToMatch uw gegevens delen met ondersteunende derden (bijvoorbeeld IT-dienstverleners) in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Deze externe aanbieders zijn contractueel verplicht geen persoonsgegevens door te geven en deze op passende wijze te beschermen.

CareToMatch bewaart uw persoonsgegevens zo lang als toelaatbaar en noodzakelijk is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken. CareToMatch bewaart persoonsgegevens ook zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen of als vereist door legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld voor bewijs en documentatiedoeleinden).

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op informatie over de over u verwerkte gegevens, op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering van uw gegevens. CareToMatch zal uw gegevens op verzoek verwijderen, tenzij CareToMatch wettelijk verplicht of gemachtigd is deze gegevens verder te bewaren.

Houd er rekening mee dat CareToMatch de verwijdering van uw gegevens niet kan afdwingen bij potentiële werkgevers die uw dossier al hebben ontvangen in de loop van het bemiddelingsproces. CareToMatch zal u echter op verzoek informeren over de potentiële werkgevers aan wie uw dossier is toegestuurd.

4. uw verplichting tot samenwerking

De diensten van CareToMatch zijn voor u als kandidaat of sollicitant gratis. Als tegenprestatie verplicht u zich om CareToMatch op de hoogte te stellen van elke aanstelling die door bemiddeling van CareToMatch tot stand komt en om CareToMatch een kopie van de arbeidsovereenkomst te sturen.

Avontuur in Zwitserland

Meer informatie