Algemene voorwaarden CareToMatch voor permanente plaatsing in Zwitserland – 2024

1 Algemeen

CareToMatch GmbH (hierna te noemen “CareToMatch”) biedt een goede service bij de werving en selectie van specialisten en leidinggevenden op zoekmandaat en op succesbasis en ontzorgt u als werkgever (hierna te noemen “de opdrachtgever” of “u”) in veel opzichten.

2 Ons plaatsingsmodel 

CareToMatch werkt op basis van contingentie. U loopt geen enkel risico; totdat er een contract is gesloten tussen de opdrachtgever en een door CareToMatch voorgestelde werknemer (hierna “kandidaat” genoemd) werken wij kosteloos. In geval van succes worden de onder 3. genoemde honorariumtarieven gefactureerd na rechtsgeldige ondertekening van een arbeidsovereenkomst. De factuur wordt onmiddellijk na de ondertekening van het contract opgesteld.

3. Vergoeding

De volgende diensten zijn in de vergoeding inbegrepen: Verduidelijking van vereisten, opstellen van vereistenprofielen, selectie van kandidaten, opstellen van personeelsdossiers voor de kandidaten, regelen van gesprekken, referentiechecks, gesprekken met kandidaten.

CareToMatch heeft recht op vergoeding wanneer de opdrachtgever binnen 12 maanden na levering van het kandidatendossier door CareToMatch contact opneemt met de kandidaat en dit leidt tot indiensttreding bij de opdrachtgever. De vergoeding wordt als volgt berekend:

 • Bruto jaarinkomen tot CHF 100.000 13% vergoeding, minimaal 9.000 CHF.
 • Bruto jaarinkomen tot CHF 120.000 16% vergoeding
 • Bruto jaarinkomen vanaf 150.000 CHF 20% vergoeding

Bij deeltijdwerk wordt het percentage deeltijdinkomen omgerekend naar een jaarsalaris voor een volledige baan.  

Het jaarlijkse brutoloon dat onderworpen is aan de AHV-bijdragen wordt als volgt berekend:

Bruto maandsalaris x 12, plus 13e maandsalaris, gratificaties, commissies, bonus en andere toelagen.

Als de kandidaat binnen 6 maanden een salarisverhoging van meer dan 10% krijgt, volgt een extra factuur van CareToMatch. De vergoeding is namelijk gebaseerd op het bruto jaarsalaris en deze stijgt hiermee. CareToMatch is bevoegd om een bewijs van salaris te vragen.

De startdatum van de kandidaat bepaalt het jaar van toepassing van de algemene voorwaarden.

4. Verdere plaatsing/doorzending van kandidaat-dossiers

Het doorgeven van een dossier aan derden (met inbegrip van gelieerde ondernemingen) is verboden. In geval van overtreding is de klant aan CareToMatch een forfaitaire vergoeding van CHF 9.000,00 verschuldigd (contractuele boete). In geval van een dienstverband tussen de ontvanger van het dossier en de kandidaat is de opdrachtgever die het dossier zonder toestemming heeft doorgezonden, een volledige schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig de in punt 3 genoemde tarieven.

5. Garantie

Indien een contract door de opdrachtgever wordt beëindigd wegens ongeschiktheid van de kandidaat of indien de kandidaat de arbeidsrelatie beëindigt, vergoeden wij het in rekening gebrachte honorarium als volgt: Indien de contractuele relatie eindigt binnen 30 dagen na aanvang van het contract, 50% van het honorarium en binnen 90 dagen 30% van het honorarium.

In geval van beëindiging van het contract wegens veranderingen bij de cliënt (beëindiging van de functie, beëindiging wegens gewijzigde marktvoorwaarden, beëindiging als gevolg van fusies, bedrijfsovernames, enz. Evenzo wordt geen garantie terugbetaald indien de kandidaat na de beëindiging van de arbeidsverhouding op enigerlei wijze in dienst treedt van de opdrachtgever of van een onderneming die juridisch of feitelijk verbonden is met de opdrachtgever (groepsmaatschappij, partneronderneming van een consortium, enz.).

6 Aanvullende diensten / adviezen van deskundigen

Aanvullende diensten, tests en expertises worden aan de klant gefactureerd op basis van de bestede tijd en de werkelijke kosten overeenkomstig de offerte.

7 Gegevensbescherming / Discretie

De partijen verbinden zich ertoe te allen tijde de thans geldende voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. De dossiers van de kandidaten worden vertrouwelijk behandeld. Als ze niet worden gebruikt, moeten ze onmiddellijk naar CareToMatch worden teruggestuurd of verwijderd. De verwijdering moet aan CareToMatch worden bevestigd. Zij mogen in geen geval worden doorgegeven aan verbonden ondernemingen of derden. In geval van doorzending zijn de kostengevolgen van punt 3 van toepassing.

8 BTW

Op alle diensten van CareToMatch is BTW van toepassing. Bijgevolg zullen de vaste vergoedingen worden verhoogd met het BTW-bedrag. 9. betalingsperiode

De betalingstermijn is 30 dagen. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen is de opdrachtgever vanaf dat moment zonder aanmaning in verzuim en wordt een vertragingsrente van 5% per maand in rekening gebracht.

10. Geschiktheid van de kandidaten en verantwoordelijkheid in het selectieproces

CareToMatch tracht de geschiktheid van de aan de Klant voorgestelde kandidaten zoveel mogelijk te waarborgen door het volgende te verduidelijken, vast te stellen of na te gaan:

 • De identiteit van de kandidaat en zijn/haar toelating tot de Zwitserse arbeidsmarkt ;
 • De opleiding, ervaring en vereiste kwalificaties van de kandidaat die CareToMatch noodzakelijk acht voor tewerkstelling bij de opdrachtgever. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de opleiding, de ervaring en de vereiste kwalificaties van de kandidaat in overeenstemming zijn met de wet en de eigen verwachtingen van de klant voordat hij/zij in dienst treedt;
 • Dat de kandidaat bereid is te werken in de functie waarvoor de opdrachtgever de kandidaat in dienst wil nemen.

Als extra service biedt CareToMatch uitgebreide ondersteuning voor buitenlandse kandidaten in het expatriatieproces. De kandidaten zijn echter uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het vinden van huisvesting, de erkenning van diploma’s en het verkrijgen van werkvergunningen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke werkvergunningen voor de kandidaat, het regelen van medische onderzoeken en/of het controleren van de medische geschiedenis van de kandidaat. De Opdrachtgever is er als enige verantwoordelijk voor dat de Kandidaat voldoet aan alle voorwaarden vereist door de wet van het land waar de Kandidaat het werk zal verrichten (noodzakelijke opleiding, training, certificaten, etc).

Om CareToMatch in staat te stellen haar diensten zo goed mogelijk te verlenen, zal de Klant CareToMatch informatie verstrekken over vacatures, waaronder:

 • de aard van de door de aanvrager uit te voeren werkzaamheden;
 • de werkplek en de werktijden;
 • de beoogde begindatum van de werkzaamheden;
 • Opleiding, ervaring, kwalificaties en eventuele competenties die door de Klant, de wet of een beroepsorganisatie van de Kandidaat worden vereist om in de desbetreffende functie te worden tewerkgesteld;
 • Gezondheids- of veiligheidsrisico’s van de betrokken functie en de door de opdrachtgever genomen maatregelen om die risico’s te vermijden of te beheersen;
 • de duur of de verwachte duur van het dienstverband;
 • het verwachte salaris, de onkosten en eventuele andere voordelen;
 • de opzegtermijn.

11 Aansprakelijkheid

CareToMatch heeft de discretie om kandidaatdossiers aan de Klant voor te leggen. Er is geen overeenkomstige contractuele verplichting.

CareToMatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wervings- en selectieproces van de opdrachtgever, de selectie of tewerkstelling van een kandidaat of het niet in dienst nemen van een kandidaat door de opdrachtgever. De Klant is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar keuze.

De door CareToMatch geleverde werving- en selectiediensten zijn op geen enkele wijze een vervanging voor het grondige onderzoek van kandidaten door de opdrachtgever. CareToMatch wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af, zowel ten aanzien van de verklaringen van de kandidaten als ten aanzien van de uitvoering van de aan kandidaten in de arbeidsverhouding opgedragen werkzaamheden.

In geen geval is CareToMatch aansprakelijk voor enige schade (waaronder winstderving) die Opdrachtgever op enigerlei wijze direct of indirect lijdt als gevolg van de tewerkstelling van een Kandidaat of het handelen of nalaten van een Kandidaat.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de contractuele relatie tussen CareToMatch en de Klant is uitsluitend Zwitsers recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de collisieregels. De exclusieve bevoegde rechtbank is Zürich.

13 Afwijkende afspraken

Wanneer contractueel of per mail is vastgelegd dat er op bepaalde onderdelen wordt afgeweken van de algemene voorwaarden is deze afwijkende afspraak geldend, voor de overige punten gelden de algemene voorwaarden.

Het bedrag dat geldt als vergoeding in punt 3 wordt met 4% verhoogd als een afwijkende afspraak vanuit vorig jaar stilzwijgend wordt verlengd.

Avontuur in Zwitserland

Meer informatie